«…folkets lengsel efter en ny og bedre fremtid»: Nasjonal Samling i Lesja 1940–1945

Martin Enstad

  1. opplag 2020, stive permar, 240 sider, pris kr 395 (er å få i bokhandlarar, lokale butikkar og ved bruk av skjemaet nedanfor)

Denne boka tek for seg 77 lesjingar som fann det rett å slutte seg til NS og Vidkun Quisling. Forfattaren tek opp geografiske og historiske særtrekk i Lesja, kva folk visste om Hitler-Tyskland og om samfunnsutviklinga i åra fram mot krigen.
Tre konfrontasjonar mellom bygdefolk og NS-aktivistar blir skildra, og viser korleis sentrale medlemar brukte makta NS-systemet gav og korleis sambygdingane reagerte.

Eit utval av sakene i rettsoppgjeret gir innblikk i kva NS-folk sjølve oppgav som årsak til at dei valde å stå som medlemar i partiet og kva slags motiv dei kunne ha.

Les gjerne forordet og innhaldslista og bloggen.